Om onze missie te concretiseren werden 4 strategische doelstellingen bepaald

1. De impact van onze expertise uitbreiden. Ervoor zorgen dat ze nuttig is voor onze stakeholders, ten goede komt aan de hele Brusselse samenleving en een merkbaar effect heeft op de dagelijkse realiteit.

Deze eerste strategische doelstelling past als gegoten bij een expertisecentrum dat gegevens en kennis produceert. Perspective streeft ernaar dat zijn analyses, studies en strategieën zo goed mogelijk aansluiten bij de noden van de overheden en begunstigden. Zo maakt Perspective zijn impact op de Brusselse samenleving tastbaarder. Het wil met zijn analyses, studies en strategieën op een doeltreffende manier tegemoetkomen aan de verwachtingen van de stakeholders.

2. Werken aan de evenwichtige, inclusieve en duurzame ontwikkeling van het Brusselse grondgebied.

Deze tweede strategische doelstelling illustreert de principes die Perspective in zijn visie hanteert voor de ontwikkeling van het grondgebied. Ze belicht drie fundamentele maatschappelijke uitdagingen: de verschillende noden en functies in evenwicht houden, iedereen het recht geven op een goed leven in de stad en de ontwikkeling van het Gewest verduurzamen. Perspective versterkt het publieke debat en burgerparticipatie. Het stuurt planningsprocessen geleidelijk bij om meer transversaal en coherent te werk te gaan op de verschillende niveaus (van grootstedelijk tot lokaal).

3. Partnerschappen aangaan en gemeenschappelijke projecten faciliteren.

Perspective is een belangrijke actor in de territoriale ontwikkeling van het Gewest, maar het kan deze rol enkel uitvoeren dankzij de samenwerking met verschillende partners. Deze derde doelstelling focust op doeltreffende en evenwichtige partnerschappen waardoor de organisatie haar rol als facilitator bij de Brusselse actoren kan waarmaken. Perspective ondersteunt ook actief de projecten die uit deze partnerschappen voortkomen.

4. Een wendbare organisatiestructuur creëren met duidelijke, flexibele en efficiënte processen om elke medewerker een stimulerende werkomgeving te bieden.

Deze vierde en laatste strategische doelstelling zoomt in op de interne werking van Perspective. De organisatie ontwikkelt de ondersteunende diensten verder en verbetert processen en tools om efficiënter te werken. Ze houdt daarbij rekening met de noden en wensen van de medewerkers.