Stedelijke economie

De economische activiteit is een van de vele functies die de stad vervult. perspective.brussels maakt studies en ontwikkelt strategieën om deze functie zo optimaal mogelijk te integreren in het stadsweefsel.

  Haven van Brussel
  Haven van Brussel
   
  Tour & Taxis - Entrepôt Royal - Koninklijk Pakhuis
  Tour & Taxis - Entrepôt Royal - Koninklijk Pakhuis
  © visit.brussels

  Beschrijving

  perspective.brussels bestudeert de relatie tussen de stedelijke economie en het Brusselse grondgebied om een antwoord te bieden op de sociale en ecologische uitdagingen van vandaag en morgen. Perspective ontwikkelt hiervoor strategieën om de economie te verduurzamen in lijn met de ambitie van de Brusselse Regering om de circulaire maakeconomie een plaats te geven in het Brussels Gewest.

  Economische activiteiten in het Brussels Gewest houden

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is lange tijd een administratief centrum geweest, hetgeen nog versterkt werd toen de Europese instellingen er zich vestigden. Begin jaren 1980, midden jaren 1990 werden heel wat gronden toegewezen aan kantoorgebouwen, waardoor veel inwoners de stad de rug toekeerden.

  Vanaf het begin van de jaren 2000 kwam er een ommekeer. Brussel kende toen een aanzienlijke bevolkingsgroei en een lager verloop op de bedrijfsvastgoedmarkt. Een aantal klassieke industriële activiteiten, die meestal langs het kanaal gevestigd waren, verlieten de stad. Deze uittocht zorgde voor een sterke toename van de werkloosheid, waarbij de jongeren en de laagst geschoolde arbeiders het hardst werden getroffen. Dit leidde tot een aanzienlijke opwaardering van de woonfunctie.

  In 2022 bestaat het economische weefsel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog altijd hoofdzakelijk uit activiteiten die kenmerkend zijn voor de dienstensector, zoals handel, horeca, overheid, onderwijs, gezondheidszorg, sport en cultuur.

  Overzichten

  Overzicht van de economische bedrijvigheid

  Om een analyse te maken van de stedelijke, industriële en logistieke bedrijvigheid op het Brussels grondgebied, ontwikkelt Perspective thematische overzichten in samenwerking met andere instellingen:

  Perspective bestudeert het economische weefsel in Brusselse wijken om de ontwikkeling van bepaalde Richtplannen van Aanleg (RPA) te stofferen, zoals die voor Maximiliaan-Vergote, Defensie of Heyvaert. Hiervoor publiceert de instelling bondige technische en informatieve fiches, naar het voorbeeld van ABOUT.brussels, waarvan het 1ste nummer inzoomde op de coworkingspaces in het Brussels Gewest.

  Werkorganisatie

  Een blik op nieuwe manieren van werken en de impact ervan

  De gezondheidscrisis van de voorbije jaren heeft het gebruik van kantoren en werkruimten, en ook de manier van werken zelf, in vraag gesteld. De nieuwe werktrend tekenden zich al voor 2019 af, maar ze kwamen duidelijk in een stroomversnelling door de coronamaatregelen. Telewerk werd tijdens de lockdown zelfs verplicht voor alle werknemer die vanop afstand konden werken. Dit leidt tot nieuwe discussies, vragen en uitdagingen op het gebied van levenskwaliteit (werk-privébalans, werktijd, woon-werkverkeer), van vastgoed (bouw, renovatie, reconversie van gebouwen, reorganisatie van werkruimten ...) of zelfs van het buurtleven (minder volk in handelszaken of dienstencentra, delokalisering ...). Dit alles heeft een impact op de ruimtelijke planning.

  Meer info over de werkorgasitatie

  Kringloopeconomie

  De kringloopeconomie in de stedelijke projecten stimuleren

  Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE), een initiatief van de Brusselse regering, ijvert voor een verandering van het consumptiegedrag. Het wil meer samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven, om de waarde van producten te behouden en hergebruik te stimuleren. Het doel is om de materialenstroom afkomstig van de bedrijfsactiviteiten en de plaatselijke actoren, te rationaliseren. Wat voor de ene afval is, kan voor de andere een grondstof worden. De bedoeling van deze benadering is om de economie en de lokale werkgelegenheid te stimuleren en de milieueffecten van de stad te verminderen.

  De ruimtelijke ordening en de inrichting van het stedelijk weefsel vormen een hefboom voor de circulaire economie. In het kader van het GPCE krijgen Perspective en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) de taak om de grondslag te leggen voor een circulaire economie binnen de tien prioritaire ontwikkelingspolen en het Kanaalgebied.

  Er moeten vooral functioneel gemengde en dichtbevolkte wijken ingericht worden; de economische ruimten moeten versterkt worden en er moeten op de verschillende niveaus van het grondgebied strategieën uitgewerkt worden om het ontstaan van een circulaire economie te bevorderen.

  Nieuws