Schoolcontract

Het Schoolcontract is een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing. Het wil schoolbuurten in in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opwaarderen en de relatie tussen scholen en hun omgeving versterken.

  Handleiding

  Het schoolcontract: handleiding

  Gecoördineerd door de Dienst Scholen en Studentenleven van perspective.brussels heeft dit programma als doelstelling om een betere stedelijke integratie van scholen te bevorderen. In de eerste plaats gaat de aandacht naar scholen die een kwetsbare schoolpopulatie opvangt, die zich in Zones van Stedelijke Herwaardering bevinden en onderbenutte ruimtes ter beschikking hebben.

  De ZSH kan u raadplegen via BruGIS. U kan tevens nagaan of een bepaald adres zich al dan niet binnen de ZSH bevindt via de Wijkmonitoring.

  Een win-winsituatie voor de school en de wijk

  Het Schoolcontract biedt zowel de school als de wijk tal van voordelen. De Scholen krijgen gewestelijke steun om hun omgeving aangenamer en veiliger te maken (een kwalitatieve en veilige omheining van de school, groene ruimten, beveiliging, enz.). Verenigingen en buurtbewoners kunnen buiten de schooluren meegenieten van de schoolinfrastructuur (vb. sportzaal, locaties voor optredens, speelplaats, ...).

  Scholen zijn een prioriteit voor de Brusselse gewestelijke ontwikkeling

  De school is de ideale plek voor contacten tussen culturen en generaties. Deze uitwisseling is essentieel voor de stadsontwikkeling. De opwaardering van schoolbuurten en een betere integratie van de school in haar omgeving zijn dan ook prioriteiten van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en van Strategie 2025 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussels programma voor onderwijs, doelstelling 6 - Pijler 2 van de Strategie 2025).

  Het schoolcontract streeft een drievoudig doel na

  •  stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen te verbeteren;
  •  aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk te verhogen via het openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfrastructuur, toegang tot de refter, openstelling van het schoolplein enz.;
  •  school open te stellen voor de buurt door middel van socio-economische acties en operaties van herdefiniëring van de openbare ruimte

  Principes van het Schoolcontract

  Elk Schoolcontract steunt op de samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de school, haar inrichtende macht en de gemeente waar de school zich bevindt. Het betrekt ook de verenigingen in de wijk, de buurtbewoners, de gebruikers van de school en de beheerders van de gemeenschappelijke infrastructuur.

  Het Schoolcontract voorziet investeringen en interventies op en rond de school over een periode van vier jaar. Per contract wordt maximaal 2,5 miljoen euro toegewezen.

  Concreet beoogt een Schoolcontract-programma de financiering door het Gewest van:

  • Investeringsacties die gericht zijn op de bouw, de renovatie, het onderhoud, de rehabilitatie, de uitbreiding, de sanering of de optimalisering van de onderwijsinstelling en de onmiddellijke omgeving van de school, om deze ter beschikking te stellen van de buurtbewoners en het schoolpubliek;
  • Ingrepen om de openbare ruimte te herontwikkelen door middel van verfraaiingen in de omgeving of functionele verbeteringen aan de toegangswegen tot scholen;
  • Sociaaleconomische acties ter bevordering van de sociale cohesie, onder meer door openbare voorzieningen aan te bieden en de buurtbewoners aan te moedigen om deel te nemen aan activiteiten;
  • Coördinatieacties van projecten uit het Schoolcontract-programma via het aanstellen van een school-wijkcoördinator.

  De ordonnantie van 16 mei 2019 in verband met het Schoolcontract is de wettekst die de doelstellingen en het kader van dit stadsvernieuwingsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vaststelt.

  Stappen

  Stappen van het Schoolcontract

  Het Schoolcontract is een programma in twee fasen.

  De eerste fase is een studie van ongeveer een jaar uitgevoerd door een studiebureau, en onder leiding van de Dienst Scholen en Studentenleven die de omgeving van de school analyseert om een diagnose en een programma van Schoolcontract op te stellen. Het gaat om een participatieve studie waaraan de verschillende actoren van de school en de wijk deelnemen.

  Het programma omvat een beschrijving van de investeringsprojecten en de socio-economische acties evenals een financieel plan en een planning voor vier jaar. Dit programma moet worden goedgekeurd door de Brusselse gewestregering om een budget voor de uitvoering ervan beschikbaar te stellen.

  De tweede fase is de operationele fase, die bestaat uit de concrete uitvoering van de projecten van het Schoolcontract. Voor elk Schoolcontract wordt er in de begroting ook een coördinatiepost opgenomen om de uitvoering te begeleiden en te werken aan de relatie tussen school en wijk.

  Alle stappen van een Schoolcontract

  Lopende Schoolcontracten

  Lopende Schoolcontracten

  Lees meer over de lopende schoolcontracten

  Raadpleeg de geodata interactieve kaart

  Projectoproepen

  De projectoproepen

  Om de twee jaar wordt een oproep tot kandidaatstelling gedaan voor de selectie van nieuwe Schoolcontracten.

  Deze oproep tot kandidaatstelling richt zich tot de inrichtende machten van de instellingen die tegemoetkomen aan de leerplicht met een kwetsbare schoolbevolking en die gelegen zijn in een Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH). De ZSH is zichtbaar op de kaart ‘Schoolcontracten’ hierbover.

  Na analyse van de dossiers van kandidaatstelling door de Dienst Scholen en Studentenleven en nadat het selectiecomité is bijeengekomen, selecteert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de scholen waarmee een Schoolcontract zal worden gesloten.

  De voor hetzelfde jaar geselecteerde scholen maken deel uit van een reeks (reeks 1, reeks 2 enzovoort).

  Daar de oproep tot kandidaatstelling om de twee jaar wordt gelanceerd, selecteert de Brusselse gewestregering scholen voor twee opeenvolgende reeksen van Schoolcontracten.

  De gewestelijke financiële steun bedraagt maximaal € 2.500.000 per Schoolcontract.

  De Dienst Scholen en Studentenleven lanceert de volgende oproep tot kandidaatstelling in 2025.

  Contact

  beecole-beschool () perspective ! brussels

  Nieuws